Kaymakam Akpay’dan OGC’ye veda ziyareti Kaymakam Akpay’dan OGC’ye veda ziyareti
Osmancık Halk Eğitimi Merkezi’nde 2023-2024 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınmaya başladı. Başvurular 01 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Osmancık Halk Eğitimi Merkezi’nde 2023-2024 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere kısmi zamanlı ücretli usta öğretici başvuruları alınmaya başladı.  2023 - 2024 Eğitim Öğretim yılında görevlendirilecek  kısmi zamanlı Ücretli Usta Öğretici başvuruları 01 - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında  https://e-yaygin.meb.gov.tr/  sistemi üzerinden alınacak. Başvuruların onaylanabilmesi için sisteme yüklenecek evrakların eksiksiz ve okunabilir olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. 01 – 15 Eylül 2023 tarihleri arasında başvurular kurum tarafından değerlendirilecek, 15 – 22 Eylül 2023 tarihleri arasında taslak listelere itirazlar alınacak. 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren ise Osmancık Hem’in internet sitesinden kesinleşen puanlar ilan edilecek. Başvuruda bulunacaklardan; Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) 18 yaşını doldurmuş olmak.
 3. c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. d) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
 5. e) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.
*  İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde Hayat Boyu Öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.
 1. a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten başvuru dilekçesi,
 2. b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir.
Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:
 1. a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayı içerisinde tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.
 2. b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.
 3. c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.
ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz. GEREKLİ BELGELER (Görev verildikten sonra istenecektir.)
 1. Başvuru Formu ( Kurumdan temin edilecektir.)
 2. Diploma ( Branşı ile ilgili ) varsa Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik, Yeterlilik Belgesi veya Antrenörlük(Vizesi alınmış) belgesinin Aslı ve Fotokopisi,
 3. Sabıka Kayıt Belgesi, (Son 1 Ay İçerisinde e devletten alınmış olması gerekmektedir.)
 4. Kimlik Fotokopisi,
 5. Sağlık Raporu, (Son 1 Ay İçerisinde aile hekimi veya hastaneden alınmış olması gerekmektedir.)
 6. 1 adet Fotoğraf,
 7. Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti - SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü Belgesi, (e-devletten barkotlu branşınızla ilgili çalıştığınız kurumları gösterir belge olarak alınacaktır.)
 8. Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi, ( Belgeniz yok ise Halk Eğitimi Merkezine başvuru yapınız.)(Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi Alanlardan istenilmeyecektir)
 9. Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge, (Askerlik çağında olan erkek usta öğretici adayları için)
 10. Örgün Eğitim Kurumları ile diğer resmi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin getireceği evraklar;
 11. a) Başvuru Formu( Kurumdan )
 12. b) Görev Yeri Belgesi
 13. c) Diploma
 14. d) Var ise ( Antrenörlük, Sertifika...gibi )
Editör: TE Bilisim