Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 adet personel alacağını duyurdu. Son Başvuru tarihi 9 Ocak 2023. Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi personeli alacak. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER GENEL ŞARTLAR 1)         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2)         Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3)         18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak, 4)        Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5)        Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6)     Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış dahi olsa devletin güvenliğine kaşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 7)       Görevin özelliğine göre eğitim, yaş ve cinsiyet gibi özel şartları taşımak. 8)    En az 4 yıllık lisans veya lisansüstü eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimleri Fakültelerinin, İktisat, İşletme, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, İstatistik, Halkla ilişkiler, Uluslararası Ekonomi, Uluslar arası ilişkiler, Muhasebe, Ekonomi bölümleri, Hukuk Fakültesi ve Fen Edebiyat-Eğitim Fakültelerinin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden mezun olmak. 9) ÖSYM tarafından 2022 yıllarında yapılan ve başvuru sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranır. ÖZEL ŞARTLAR 1)         Bilgisayar kullanabilmek ve temel ofis programlarına hakim olmak, (Bilgisayar Sertifikası veya bitirdiği fakültede Bilgisayar dersi gördüğünü not durum belgesi (transkript) ile belgelendirmek), 2)         Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel, ruhsal hastalık, sakatlık veya engeli bulunmamak, 3)         En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olup aktif olarak iyi derecede araç kullanabiliyor olmak, 4)         İlan tarihi başlangıcı itibariyle son 1 (Bir) yıldır Osmancık İlçesi sınırları içerisinde ikamet etmek. 5)       İşe girişini engelleyecek Adli Sicil Kaydının bulunmaması BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER 1)         İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtilmesi gerekmektedir.) 2)         Mezun olduğu okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, 3)         Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı onaylı fotokopisi, 4)         KPSS sonuç belgesi aslı veya onaylı fotokopisi, 5)         Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 6)         Çalışmasına engel olmayacağının gösteren tek hekim sağlık raporu. 7)         Adli sicil kaydı (Elektronik ortamda alınan kare kodlu belgeler geçerlidir). 8)        Askerlik durum gösterir belge, 9)         Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV, 10)       Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge veya fotokopisi, 11)       Ehliyet fotokopisi, 12)       Osmancık İlçesi sınırları içerisinde son 1 yıldır ikamet ettiğine dair belge, SINAVA BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER Personel alım duyurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresli web sitesi, Osmancık Kaymakamlığı web sitesinde ilan ettirilecektir. Belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi https://vakifilan.aile.gov.tr/ üzerinden müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru Başlangıç Tarihi       : 26.12.2022 Başvuru Bitiş Tarihi               :09.01.2023 Son Evrak Teslim Tarihi        :11.01.2023 Evrak Teslim Yeri      : Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Osmancık Kaymakamlık Binası Telefon                       : 0364 611 45 63 Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir. Gerekli belgelerin evrak teslim tarihlerinde Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Belgelerin Vakfa teslim edilmesi sonrasında başvuru sonuçlanmış olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi 11.01.2023 tarihi saat 17:00 kadar şahsen yapılacaktır. Posta, kargo, e-mail vs. ile gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihinden sonra teslim edilen başvuru belgeleri işleme konulmaz. Mülakata başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 10 aday çağrılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazananlar Osmancık Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.osmancik.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat;  13/01/2023 de saat:14:00 da Osmancık Kaymakamlığı Binası Kat:2 te bulunan toplantı salonunda yapılacaktır. İşe girmeye hak kazanan adayların Vakfımıza gelip sözleşme imzalayacakları tarih daha sonra kendilerine bildirilecektir. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almama ve sözleşme imzalayıp, imzalamamakta serbesttir. İlgililere ilanen duyurulur."